Relations personuppgiftspolicy

Allmänt
För oss på Relation AB är våra medlemmars förtroende av allra största vikt. Det bygger bl a på hur på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som medlem och vår förmåga att skydda din integritet. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgiftsansvarig
Det är Relation AB, org nr 556579-6249, Torgny Segerstedts Allé 2, 75644, (”Relation”, ”vi”, ”vår”, ”vårt”, ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats, i vårt medlemssystem eller på annat sätt.

Du kan kontakta oss; via e-post:  info@relation.se

Via vanligt brev;
Relation AB
Box 1201
751 42 Uppsala

För att säkerställa att dina rättigheter, enligt gällande integritetslagstiftning inte ska missbrukas av annan till skada för dig, har Relation AB ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter vi samlar in är personuppgifter som du själv lämnar när du blir medlem i vårt nätverk, vid användande av vår applikation, vid anmälan till våra aktiviteter/event när du använder våra digitala tjänster och besöker våra aktiviteter/event.

Uppgifter som samlas in vid användning av någon av våra digitala tjänster.
När du är medlem i Mötesplats Relation och eventuellt något av våra övriga nätverk (Next, Executive, Relation Golf Club) samlar vi in och sparar dina personuppgifter; namn, e-postadress, och telefonnummer.

Som prenumerant av Tidningen Relation samlar vi in och sparar dina personuppgifter; personuppgifter; namn, ev hemadress (om du har uppgett att du vill ha tidningen till din hemadress) och e-postadress.

Medlemmar registrerar i vår applikation, som kan nås via inloggning av alla medlemmar. I applikationen finns angivet vissa personuppgifter: namn, titel, e-postadress och telefonnummer. Medlemmarna har möjlighet att komplettera med ytterligare information, exempelvis fotografi.

När du anmäler dig till våra aktiviteter/event genom våra digitala tjänster samlar vi in de personuppgifter från dig som vi behöver för att kunna genomföra din bokning; ditt namn, telefonnummer, din e-postadress och ev om du önskar någon specialkost. De personuppgifter som du har lämnat vid din bokning sparas i 3 månader.

På relation.se använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot relation.se. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt för att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig själv.
Det kan vid anmälan till våra aktiviteter/event förekomma att en medlem i vårt nätverk lämnar personuppgifter om andra medlemmar i samband med anmälan. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke att lämna dessa uppgifter från den det berör. Om någon annan har gjort en anmälning till en aktivitet/event där du ingår samlar vi personuppgifter om dig från den personen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från offentliga register.

Uppgifter som lämnas vid personliga kontakter.
När du t.ex. tar kontakt med oss via e-post eller telefon eller vid besök på våra aktiviteter/event kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende. Detta kan vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress. Detsamma gäller om du kontaktar oss för att fråga om eller beställa någon annan tjänst från oss, tex avseende annonsering eller vår event- eller konferensverksamhet, där dina personuppgifter kan komma att sparas i din egenskap av kontaktperson.

Ändamålen för vår behandling
Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Administration av våra tjänster
Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera de produkter och tjänster du beställt av oss, för att genomföra de reservationer du valt att göra och för att ställa ut biljetter. När du är medlem i vårt nätverk använder vi dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och de förmåner som tillkommer dig som medlem.

Dina uppgifter används också för att kunna ge dig service om du har frågor.

För förmedling av information
I appen finns information om våra medlemmar samt information om våra event. Det går även att anmäla sig till eventen via appen.

När du har reserverat en plats på en aktivitet/event använder vi dina personuppgifter för att skicka bekräftelse på din reservation och eventuellt din e-biljett. Sådana utskick sker till det telefonnummer eller till den e-postadress du lämnat. Vi kan också använda uppgifterna för att ge dig information via nyhetsbrev eller om ditt kommande deltagande i en aktivitet/event eller för att ställa frågor om ditt deltagande efter det att detta avslutats.

Utveckling av våra tjänster
Vi använder personuppgifter för att analysera och förstå marknadstrender för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Detta gäller framför allt våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att förbättra våra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. Utvecklingsarbetet sker i första hand genom analyser av anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men i undantagsfall kan personuppgifter komma att användas då detta är relevant.

Rättslig förpliktelse
Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Den rättsliga grunden för vår hantering
Relation AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera rättsliga grunder, t.ex. både för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som medlem baserat på en intresseavvägning eller genom ett lämnat samtycke från din sida. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättlig grund.

I den mån den rättsliga grunden för vår behandling är baserad på en intresseavvägning, grundas vår bedömning på vårt berättigade intresse av att genom direktmarknadsföring kunna ge kunder med vilka vi har en aktiv kundrelation information om för kunden relevanta produkter och tjänster.

Vem behandlar – utlämning av personuppgifter
Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vårt försäljningssystem och i vår medlemsdatabas och i vår applikation. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Utöver leverantörer för våra egna system använder vi externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden. Detta rör framför allt uppgifter som inhämtas genom cookies och hanteras anonymt på aggregerad nivå.

Lagringstid
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Personuppgifter som vi sparar baserat på ditt medlemskap och sparas så länge du kvarstår som aktiv medlem, vilket framgår av medlemsvillkoren.

Samma personuppgift kan ha sparats hos oss på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära följande av Relation:

  • åtkomst till och rättelse eller radering av av dina personuppgifter
  • dataportabilitet (flytta data till annan personuppgiftsansvarig)
  • begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter
  • rätten att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss på info@relation.se.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

© 2018 Relation

Relation AB

Sjukhusvägen 12K
753 09 Uppsala

Följ oss på sociala medier: